نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان بنیاد نخبگان جهت اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان استعداد درخشان

فراخوان بنیاد نخبگان جهت اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان استعداد درخشان

یه اطلاع کلیه دانشجویان میرساند که بنیاد نخبگان از تاریخ  98/04/05تاریخ 98/05/15از متقاضیان استفاده از جوایز تحصیلی ثبت نام بعمل می آورد. متقاضیان لازم است که اطلاعات خود را در سامانه این بنیاد(sina.bmn.ir)بارگذاری و سپس گزینة «درخواست بررسی پرونده برای بهره مندی از پشتیبانی های دانشجویی »را در بخش «ثبت درخواستها»ی سامانه انتخاب کنند.