مدیر گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان

دکتر محمد غفاری

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

نشانی رایانامه: m-ghaffary@araku.ac.ir