درخواست پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد ورودی مهرماه 1400دانشگاه اراک

گواهی احراز معدل و رتبه جهت معرفی دانشجویان سایر دانشگاه‌های دولتی (فقط مختص دانشجویان دانشگاه های سراسری غیر از دانشگاه اراک)

فرم شماره 3 مربوط به فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری سال تحصیلی 1400-1399

درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری ورودی مهر 99 دانشگاه اراک