درخواست پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد ورودی مهرماه 1401دانشگاه اراک

گواهی احراز معدل و رتبه جهت معرفی دانشجویان سایر دانشگاه‌های دولتی (فقط مختص دانشجویان دانشگاه های سراسری غیر از دانشگاه اراک)

فرم شماره 3 مربوط به فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری سال تحصیلی 1402-1401

درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری ورودی مهر 1401دانشگاه اراک

فرم شماره 4 اعلام انصراف از پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد/دکتری دانشگاه اراک