اساتید مشاور دانشجویان استعداد درخشان دانشکده ها

جهت سهولت ارتباط با دانشجویان استعداد درخشان و راهنمایی و مشاوره این دانشجویان، با همکاری معاونت دانشجویی دانشگاه، در هر دانشکده یکی از اعضای هیات علمی عهده دار مسئولیت مشاوره دانشجویان استعداد درخشان شده اند. این اساتید موظف به شناسایی استعدادهای درخشان در زمینه های مختلف علمی و معرفی آنها به دفتر استعداد درخشان دانشگاه، ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان استعداد درخشان جهت بهره مندی از مزایای نخبگی در مراکزی مانند بنیاد نخبگان، ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان جهت استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون و شرکت در المپیادهای علمی دانشجویی، ارائه خدمات مشاوره ای جهت اشتغال و ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان  و ... هستند. اساتید مشاور استعداد درخشان به شرح زیر معرفی میگردند:

1- دانشکده فنی و مهندسی- دکتر محمد خلیلی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

2- دانشکده هنر- دکتر محمد افروغ عضو هیات علمی گروه فرش

3- دانشکده علوم پایه- دکتر محمد یاسر معصومی عضو هیات علمی گروه شیمی

4- دانشکده علوم انسانی- دکتر فاطمه دسترنج عضو هیات علمی گروه الهیات

5- دانشکده زبانها- دکتر زهرا رجبی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

6- دانشکده علوم ورزشی- دکتر محمد پرستش عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی

7- دانشکده کشاورزی- دکتر محمود اکبری عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب

8- دانشکده علوم اداری و اقتصادی- دکتر وحید کفیلی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی