استادان مشاور استعدادهای درخشان در دانشکده‌ها

 

برای سهولت ارتباط با استعدادهای درخشان در رشته‌های گوناگون و راه‌نمایی و مشاورۀ مؤثرتر این دانشجویان، با هم‌کاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، در هر دانشکده یکی از اعضای محترم هیئت علمی عهده‌دار مشاورۀ استعدادهای درخشان شده‌اند. وظایف این استادان عبارت‌اند از: شناسایی استعدادهای درخشان هر دانشکده در زمینه‌های علمی و فرهنگی و معرفی ایشان به دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه و عرضۀ خدمات مشاوره به استعدادهای درخشان در زمینۀ عضویت در مراکزی مانند بنیاد ملی نخبگان، استفاده از سهمیۀ پذیرش بدون آزمون در مقطع تحصیلی بالاتر، شرکت در المپیادهای علمی-دانشجویی، اشتغال و ادامۀ تحصیل، و جز آن.

 

مشخصات استادان مشاور استعدادهای درخشان در دانشکده‌ها به شرح زیر است:

 

1) دانشکدۀ علوم انسانی: دکتر مسعود اسدی (عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی و مشاوره)، رایانامه: m-asadi@araku.ac.ir

 

2) دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی: دکتر زهرا رجبی (عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی)، رایانامه: z.rajabi_id@ yahoo.com

 

3) دانشکدۀ علوم پایه: دکتر محمدیاسر معصومی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)، رایانامه: m-masoomi@araku.ac.ir

 

4) دانشکدۀ فنی و مهندسی: دکتر امیرمحمد گل‌محمدی (عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع)، رایانامه: a-golmohammadi@araku.ac.ir

 

5) دانشکدۀ کشاورزی و محیط زیست: دکتر محمود اکبری (عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب)، رایانامه: aooaai_1366@yahoo.com

 

6) دانشکدۀ علوم ورزشی: دکتر محمد پرستش (عضو هیئت علمی گروه آسیب‌شناسی و فیزیولوژی ورزشی)، رایانامه: mohamad.parastesh@gmail.com

 

7) دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد: دکتر وحید کفیلی خواجه (عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی)، رایانامه: v-kafili@araku.ac.ir

 

8) دانشکدۀ هنر: دکتر محمد افروغ (عضو هیئت علمی گروه فرش)، رایانامه: mohammad-afrough@araku.ac.ir